»அன்புறவுகள் அனைவரையும் இன்முகத்துடன் வரவேற்பது வடகாடு பகுதி தகவல் தொழில்நுட்ப இளையதலைமுறையினர்

Friday, September 4, 2009

அன்றைய வடகாடும் இன்றைய மக்களும்

வடகாடு பற்றிய வரலாறு பகிரங்கமாக தொகுக்கப்படவுள்ளது ... விரைவில்

இத்தொகுப்பினைத்தொடர்ந்து பலரின் முகத்திரை பகிரங்கமாக கிழிக்கப்படும்?

0 comments: